Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

एकुण आश्रमशाळा

एकुण विद्यार्थी सन २०१६-१७

एकुण विद्यार्थी सन २०१७-१८

पांढरकवडा

१९

३५०९

३२३७

अकोला

२३१५

२२८०

औरंगाबाद

१९६३

२०८५

कळमनुरी

१५०१

१८०८

पुसद

१५९२

१४९२

धारणी

१९

८७१०

८९९४

किनवट

१६

५५१५

५४९७

एकुण

८१

२५१०५

२५३९३

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

एकुण वसतिगृह

एकुण प्रवेशीत  विद्यार्थी२०१६-१७

एकुण प्रवेशीत  विद्यार्थी २०१७-१८

वसतिगृहाच्या इमारती शासकीय / भाडेतत्वावर

मुलांचे

मुलींचे

एकुण

धारणी

१८

२९३०

२७२२

शासकीय इमारती – ४

भाडेतत्वावर–१४

पांढरकवडा

१०

१९

२२५५

२०९५

शासकीय इमारती –४

भाडेतत्वावर–१५

पुसद

११

१०२५

९९३

शासकीय इमारती –१

भाडेतत्वावर–१०

किनवट

१५

१४३१

१३५४

शासकीय इमारती –३

भाडेतत्वावर–१२

कळमनुरी

११

१२२८

१२०२

शासकीय इमारती –४

भाडेतत्वावर–७

अकोला

१०

१६

१६१७

१४६५

शासकीय इमारती – ३

भाडेतत्वावर–१३

औरंगाबाद

१४

२६७०

२३७१

शासकीय इमारती –२

भाडेतत्वावर–१२

 अपर आयुक्त अमरावती

५८

४६

१०४

१३१५६

१२२०२

शासकीय इमारती –२१

भाडेतत्वावर–८३

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

एकुण आश्रमशाळा

एकुण विद्यार्थी संख्या

पांढरकवडा

२८

७८५७

अकोला

१९

७५०२

औरंगाबाद

०७

३०६५

कळमनुरी

०८

३६३४

पुसद

१२

६३२६

धारणी

२७

१११८३

किनवट

२०

८५३१

एकुण

१२१

४८०९८

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

एकुण आश्रमशाळा

एकुण विद्यार्थी सन २०१६-१७

एकुण विद्यार्थी सन २०१७-१८

पांढरकवडा

एकुण आश्रमशाळा – ५२

१४५६

१४९४

अकोला

१७४७

१५३५

औरंगाबाद

१०१८

११५६

कळमनुरी

२१३५

२७१८

पुसद

११३२

१४०१

धारणी

१७७५

२०३८

किनवट

२८३५

३२८२

 एकुण

५२

१२०९८

१३६२४