Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 एकलव्य पब्लिक स्कूल सहस्त्रकुंड मु. पो. सहस्त्रकुंड, ता. हिमायत नगर, जि. नांदेड
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प काळमनुरी
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अकोला
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडा
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पुसद
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 एकलव्य पब्लिक स्कूल चिखलदरा मु. पो. चिखलदरा, त. चिखलदरा, जि. अमरावती
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प इतर
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे