Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा बोधडी (कन्या) ता.किवनट जि.नांदेड
2 शासकीय आश्रमशाळा पाटोदा ता.किनवट जि.नांदेड
3 शासकीय आश्रमशाळा जलधारा ता.किनवट जि.नांदेड
4 शासकीय आश्रमशाळा सारखणी ता.किनवट जि.नांदेड
5 शासकीय आश्रमशाळा कुपटी ता.किनवट जि.नांदेड
6 शासकीय आश्रमशाळा मोहपुर ता.किनवट जि.नांदेड
7 शासकीय आश्रमशाळा तलाईगुडा ता.किनवट जि.नांदेड
8 शासकीय आश्रमशाळा सहस्त्रकुंड ता.किनवट जि.नांदेड
9 शासकीय आश्रमशाळा जावरला (कन्या) ता.किनवट जि.नांदेड
10 शासकीय आश्रमशाळा उमरी ता.किनवट जि.नांदेड
11 शासकीय आश्रमशाळा किनवट ता.किनवट जि.नांदेड
12 शासकीय आश्रमशाळा दुधड ता.हिमायतनगर जि.नांदेड
13 शासकीय आश्रमशाळा एकघरी ता.हिमायतनगर जि.नांदेड
14 शासकीय आश्रमशाळा केदारगुडा ता.हदगांव जि.नांदेड
15 शासकीय आश्रमशाळा तुळशी ता.माहुर जि.नांदेड
16 शासकीय आश्रमशाळा माहुर ता.माहुर जि.नांदेड
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प काळमनुरी
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा. पिपंळदरी ता. औंढा जि. हिगोंली
2 शासकीय आश्रमशाळा. शिरडशहापुर ता. औंढा जि. हिगोंली
3 शासकीय आश्रमशाळा. बोथी ता. कळमनूरी जि. हिगोंली
4 शासकीय आश्रमशाळा. गोटेवाडी ता. कळमनूरी जि. हिगोंली
5 शासकीय आश्रमशाळा. जामगव्हाण ता. कळमनूरी जि. हिगोंली
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अकोला
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा मुसळ्वाडी ता. मालेगांव, जि. वाशिम.
2 शासकीय आश्रमशाळा किन्हीराजा ता. मालेगांव, जि. वाशिम.
3 शासकीय आश्रमशाळा शेलुबाजार ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
4 शासकीय आश्रमशाळा कोथळी ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला.
5 शासकीय आश्रमशाळा पणज ता. अकोट, जि. अकोला.
6 शासकीय आश्रमशाळा घाटबोरी ता. मेहकर, जि. बुलढाणा.
7 शासकीय आश्रमशाळा तरोडा ता. मोताळा, जि. बुलढाणा.
8 शासकीय आश्रमशाळा सायखेडा ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा.
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा. वडनेर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद
2 शासकीय आश्रमशाळा. नागद ता. कन्नड जि. औरंगाबाद
3 शासकीय आश्रमशाळा. ब्राम्हणी ता. कन्नड जि. औरंगाबाद
4 शासकीय आश्रमशाळा. सुरुडी ता. आष्टी जि. बीड
5 शासकीय आश्रमशाळा. शेडाळ ता. आष्टी जि.बीड
6 शासकीय आश्रमशाळा. हट्टी ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद
7 शासकीय आश्रमशाळा. तिसगांव ता. खुलताबाद जि. औरंगाबाद
8 शासकीय आश्रमशाळा. थेटेगव्हाण ता. धारुर जि. बीड
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडा
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा. हिवरी ता. यवतमाळ जि. यवतमाळ
2 शासकीय आश्रमशाळा. कापरा ता. यवतमाळ जि.यवतमाळ
3 शासकीय आश्रमशाळा. चिचघाट ता. यवतमाळ जि. यवतमाळ
4 शासकीय आश्रमशाळा. रुढा ता. यवतमाळ जि. यवतमाळ ( चिचघाट कॅम्प मध्ये सुरु )
5 शासकीय आश्रमशाळा. जांब ( कन्या ) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ
6 शासकीय आश्रमशाळा. झटाळा ता. घाटंजी जि. यवतमाळ
7 शासकीय आश्रमशाळा. रामपूर ता. घाटंजी जि. यवतमाळ
8 शासकीय आश्रमशाळा. मोवाळा ता. घाटंजी जि. यवतमाळ
9 शासकीय आश्रमशाळा. नांझा ता. कळंब जि. यवतमाळ
10 शासकीय आश्रमशाळा. अंतरगांव ता.कळंब जि. यवतमाळ
11 शासकीय आश्रमशाळा. शिबलापाडीं ता. झरीजामणी जि. यवतमाळ
12 शासकीय आश्रमशाळा. झरीजामणी ता. झरीजामणी जि. यवतमाळ
13 शासकीय आश्रमशाळा. जुनोनी ता. झरीजामणी जि. यवतमाळ
14 शासकीय आश्रमशाळा. माथार्जुन ता.झरीजामणी जि. यवतमाळ
15 शासकीय आश्रमशाळा. बोटोनी ता. मारेगांव जि. यवतमाळ
16 शासकीय आश्रमशाळा. बोटोनी ता. मारेगांव जि. यवतमाळ
17 शासकीय आश्रमशाळा. बोटोनी ता. मारेगांव जि. यवतमाळ
18 शासकीय आश्रमशाळा. किन्हीजवादे ता. राळेगांव जि. यवतमाळ
19 शासकीय आश्रमशाळा. सोनुलीं ता. मारेगांव जि. यवतमाळ
20 शासकीय आश्रमशाळा. बोथ ता. केळापुर जि. यवतमाळ
21 शासकीय आश्रमशाळा. कारेगांव बंडल ता. केळापुर जि. यवतमाळ ( झटाळा कॅम्प मध्ये सुरु )
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पुसद
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा.कोरटा ता. उमरखेड जि. यवतमाळ
2 शासकीय आश्रमशाळा. हषीं (कन्या) ता. पुसद जि. यवतमाळ
3 शासकीय आश्रमशाळा. वसंतपुर ता. पुसद जि.यवतमाळ
4 शासकीय आश्रमशाळा. खैरखेडा ता. पुसद जि. यवतमाळ
5 शासकीय आश्रमशाळा. वडगांवशिंदे ( इंग्रजी ) ता. पुसद जि. यवतमाळ
6 शासकीय आश्रमशाळा. पुसद ( इंग्रजी ) ता. पुसद जि. यवतमाळ
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
1 शासकीय आश्रमशाळा. राणीगांव ता. धारणी जि. अमरावती
2 शासकीय आश्रमशाळा. सुसर्दा ता. धारणी, जि. अमरावती
3 शासकीय आश्रमशाळा टेंबली ता. धारणी, जि. अमरावती
4 शासकीय आश्रमशाळा कुटांगा ता. धारणी, जि. अमरावती.
5 शासकीय आश्रमशाळा टिटंबा ता. धारणी, जि. अमरावती.
6 शासकीय आश्रमशाळा सावलीखेडा ता. धारणी, जि. अमरावती.
7 शासकीय आश्रमशाळा धावडीबिजू ता. धारणी, जि. अमरावती.
8 शासकीय आश्रमशाळा जारीदा ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
9 शासकीय आश्रमशाळा टेंब्रूसोंडा (कन्या) ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
10 शासकीय आश्रमशाळा गुल्लरघाट ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
11 शासकीय आश्रमशाळा डोमा ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
12 शासकीय आश्रमशाळा रायपूर ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
13 शासकीय आश्रमशाळा चिखली ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
14 शासकीय आश्रमशाळा आडनदी ता. चिखलदरा, जि. अमरावती.
15 शासकीय आश्रमशाळा माणिकपूर ता. वरुड, जि. अमरावती.
16 शासकीय आश्रमशाळा वाईखुर्द ता. वरुड,जि. अमरावती.
17 शासकीय आश्रमशाळा चिरोडी ता. चंदूर रेल्वे, जि. अमरावती.
18 शासकीय आश्रमशाळा धानोरा ता. मोर्शी, जि. अमरावती.
19 शासकीय आश्रमशाळा अमरावती (इंग्रजी माध्यम) ता. अमरावती, जि. अमरावती.
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आश्रमशाळा : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प इतर
अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव शाळेचा पत्ता
रिक्त आहे