Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे नांदेड क्र. ०१ विष्णु नगर, नांदेड, त. जी. नाडेड
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे नांदेड क्र. ०२ गांधी पुतला, वजीराबाद, नांदेड, त. जी. नांदेड
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे किनवट मु. पो. किनवट, ता. किनवट, जि. नांदेड
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे गोकुंदा पश्चिम मु. पो. गोकुंदा, ता. किनवट, जि. नांदेड
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे गोकुंदा पूर्व मु. पो. मंगाबुडी, ता. किनवट, जि. नांदेड
6 शासकीय वसतिगृह मुलांचे हदगांव मु. पो. हदगांव, ता. हदगांव, जि. नांदेड
7 शासकीय वसतिगृह मुलांचे भोकर स्टेशन रोड भोकर, ता. भोकर, जि. नांदेड
8 शासकीय वसतिगृह मुलांचे माहुर मु. पो. माहुर, ता. माहुर, जि. नांदेड
9 शासकीय वसतिगृह मुलांचे हिमायतनगर मु. पो. हिमायतनगर, ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड
10 शासकीय वसतिगृह मुलींचे किनवट पोलिस स्टेशन जवळ, किनवट, ता. किनवट, जि. नांदेड
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे नांदेड आनंद नगर रोड, वसंत नगर, नांदेड, ता. जि. नांदेड
12 शासकीय वसतिगृह मुलींचे हदगांव मु. पो. हदगांव, ता. हदगांव, जि. नांदेड
13 शासकीय वसतिगृह मुलींचे भोकर मु. पो. भोकर, ता. भोकर, जि. नांदेड
14 शासकीय वसतिगृह मुलींचे माहुर मु. पो. ता. माहुर, जि. नांदेड
15 शासकीय वसतिगृह मुलींचे हिमायतनगर मु. पो. ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प काळमनुरी
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे कळमनुरी मू. पो. कळमनुरी, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे हिंगोली क्र. ०१ मु. पो. हिंगोली, ता. जि. हिंगोली
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे हिंगोली क्र. ०२ मु. पो. हिंगोली, ता. जि. हिंगोली
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे परभणी क्र. ०१ मु. पो. परभणी, ता. जि. परभणी
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे परभणी क्र. ०२ मु. पो. परभणी, ता. जि. परभणी
6 शासकीय वसतिगृह मुलींचे कळमनुरी मु. पो. कळमनुरी, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली
7 शासकीय वसतिगृह मुलींचे हिंगोली क्र. ०१ मु. पो. हिंगोली, ता. जि. हिंगोली
8 शासकीय वसतिगृह मुलींचे हिंगोली क्र. ०२ मु. पो. हिंगोली, ता. जि. हिंगोली
9 शासकीय वसतिगृह मुलींचे परभणी क्र. ०१ मु. पो. परभणी, ता. जि. परभणी
10 शासकीय वसतिगृह मुलींचे परभणी क्र. ०२ मु. पो. परभणी, ता. जि. परभणी
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे परभणी क्र. ०३ मु. पो. परभणी, ता. जि. परभणी
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अकोला
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे अकोला क्र. ०१ जुने तोष्णीवाल लेआऊट, अकोला, त. जी. अकोला
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे अकोला क्र. ०२ नवीन टिळक रोड, बिल्डींग क्र. १, किर्ती नगर, जुना आर टी ओ ऑफिस समोर बिल्डींग क्र. ०२, अकोला
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे मूर्तिजापूर हिरपूर रोड, पारधी नगर, मूर्तिजापूर, ता. मूर्तिजापूर, जि. अकोला.
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे तेल्हारा मनतकर पेट्रोल पंप, हीवरखेड रोड, तेल्हारा, ता. तेल्हारा, जि. अकोला
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे खांबगांव जि एस कॉलेज कंपाउंड, खांबगांव, ता. खांबगांव, जि. बुलढाणा
6 शासकीय वसतिगृह मुलांचे बुलढाणा तार कॉलनी, आंबेकर लॉ कॉलेज जवळ, खांबगांव रोड, सुंदरखेड, बुलढाणा
7 शासकीय वसतिगृह मुलांचे संग्रामपुर अर्बन बॅँकेच्या मागे, संग्रामपूर, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा
8 शासकीय वसतिगृह मुलांचे वाशिम जुने चिखली रोड, नवोदय विद्यालयाच्या मागे, एम एस इ बी पावर स्टेशन जवळ, वाशिम
9 शासकीय वसतिगृह मुलांचे वाशिम नवीन श्री. गुलाटी यांची इमारत, महालक्ष्मी नगर, बस स्टँडमागे, वाशिम.
10 शासकीय वसतिगृह मुलांचे मंगळूरपीर बाबरे लेआऊट, गणपती मंदीरा जवळ, मंगळूरपीर, ता. मंगळूरपीर, जि. वाशिम
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे अकोला जुने तोष्णीवाल लेआऊट, अकोला, ता. जि. अकोला
12 शासकीय वसतिगृह मुलींचे अकोला नवीन दामले चौक, अकोला, ता. जि. अकोला
13 शासकीय वसतिगृह मुलींचे बुलढाणा राऊत मंगल कार्यालय, जिजामाता कॉलेज जवळ, बुलढाणा
14 शासकीय वसतिगृह मुलींचे संग्रामपूर महाराष्ट्र बॅँकेसमोर, बस जवळ, संग्रामपूर, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा
15 शासकीय वसतिगृह मुलींचे वाशिम जुने महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागे, सिव्हिल लाईन, वाशिम
16 शासकीय वसतिगृह मुलींचे वाशिम नवीन सिव्हिल लाईन, सरनाईकची इमारत, तीन टावर मागे, वाशिम
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे औरंगाबाद (जीन्सी) जीन्सी, ता. जि. औरंगाबाद
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे औरंगाबाद (सिडको) सिडको, ता. जि. औरंगाबाद
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे औरंगाबाद नवीन मु. पो. औरंगाबाद, ता. जि. औरंगाबाद
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे सिल्लोड मु. पो. सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे कन्नड मु. पो. कन्नड, ता. जि. कन्नड
6 शासकीय वसतिगृह मुलांचे लातूर जुने मु. पो. लातूर, ता. जि. लातूर
7 शासकीय वसतिगृह मुलांचे लातूर नवीन मु. पो. लातूर, ता. जि. लातूर
8 शासकीय वसतिगृह मुलांचे जालना मु. पो. जालना, ता. जि. जालना
9 शासकीय वसतिगृह मुलांचे आंबेजोगाई मु. पो. आंबेजोगाई, ता. आंबेजोगाई, जि. बीड
10 शासकीय वसतिगृह मुलींचे औरंगाबाद ठाकरे नगर ठाकरे नगर, औरंगाबाद, ता. जि. औरंगाबाद
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे औरंगाबाद नवीन मु. पो. औरंगाबाद, ता. जि. औरंगाबाद
12 शासकीय वसतिगृह मुलींचे कन्नड मु. पो. कन्नड, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद
13 शासकीय वसतिगृह मुलींचे लातूर मु. पो. लातूर, ता. जि. लातूर
14 शासकीय वसतिगृह मुलींचे आंबेजोगाई मु. पो. आंबेजोगाई, ता. आंबेजोगाई, जि. बीड
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडा
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे यवतमाळ क्र. ०१ मु. पो. यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे यवतमाळ क्र. ०२ मु. पो. यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे यवतमाळ क्र. ०३ मु. पो. यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे घाटंजी मु. पो. घाटंजी, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे पांढरकवडा मु. पो. पांढरकवडा, ता. केळापूर, जि. यवतमाळ
6 शासकीय वसतिगृह मुलांचे मारेगांव मु. पो. ता. मारेगांव, जि. यवतमाळ
7 शासकीय वसतिगृह मुलांचे राळेगांव मु. पो. ता. राळेगांव, जि. यवतमाळ
8 शासकीय वसतिगृह मुलांचे झरी मु. पो. ता. झरी, जि. यवतमाळ
9 शासकीय वसतिगृह मुलांचे कळंब मु. पो. ता. कळंब, जि. यवतमाळ
10 शासकीय वसतिगृह मुलांचे वणी मु. पो. ता. वणी, जि. यवतमाळ
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे यवतमाळ क्र. ०१ मु. पो. यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ
12 शासकीय वसतिगृह मुलींचे यवतमाळ क्र. ०२ मु. पो. यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ
13 शासकीय वसतिगृह मुलींचे घाटंजी मु. पो. घाटंजी, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ
14 शासकीय वसतिगृह मुलींचे पांढरकवडा मु. पो. पांढरकवडा, ता. केळापूर, जि. यवतमाळ
15 शासकीय वसतिगृह मुलींचे मारेगांव मु. पो. मारेगांव, ता. मारेगांव, जि. यवतमाळ
16 शासकीय वसतिगृह मुलींचे राळेगांव मु. पो. ता. राळेगांव, जि. यवतमाळ
17 शासकीय वसतिगृह मुलींचे झरी मु. पो. ता. झरी, जि. यवतमाळ
18 शासकीय वसतिगृह मुलींचे कळंब मु. पो. ता. कळंब, जि. यवतमाळ
19 शासकीय वसतिगृह मुलींचे वणी मु. पो. ता. वणी, जि. यवतमाळ
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पुसद
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे पुसद मोतीनगर, शनिमंदिराजवळ, पुसद, ता. पुसद, जि. यवतमाळ
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे उमरखेड पाटील नगर, बीएसएनएल कार्यालयासमोर, उमरखेड, यवतमाळ
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे दिग्रस मु. पो. दिग्रस (इसापूर), ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे दारव्हा आर्णि रोड, जिजामाता कॉलनी, दारव्हा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे आर्णि शिवाजी नगर, आर्णि, ता. आर्णि, जि. यवतमाळ
6 शासकीय वसतिगृह मुलांचे सदोबा सावळी मु. पो. सदोबा सावळी, ता. आर्णि, जि. यवतमाळ
7 शासकीय वसतिगृह मुलींचे पुसद एल. आय. सी. कार्यालयाच्या बाजूला, पुसद, ता. पुसद, जि. यवतमाळ
8 शासकीय वसतिगृह मुलींचे उमरखेड गणेश नगर, उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ
9 शासकीय वसतिगृह मुलींचे दिग्रस विद्यानिकेतन शाळेजवळ, बंग लेआऊट, दिग्रस, ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ
10 शासकीय वसतिगृह मुलींचे दारव्हा शिवाजी नगर, पेट्रोल पंपाच्या समोर, दारव्हा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे आर्णि शिवाजी नगर, आर्णि, ता. आर्णि, जि. यवतमाळ
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
1 शासकीय वसतिगृह मुलांचे धारणी प्रकल्प कार्यालय धारणी जवळ, ता. जि. अमरावती
2 शासकीय वसतिगृह मुलांचे चिखलदरा टाऊन हॉल, चिखलदरा, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती
3 शासकीय वसतिगृह मुलांचे अमरावती क्र. ०१ पालाश लाइन, गाडगे नगर, ता. जि. अमरावती
4 शासकीय वसतिगृह मुलांचे परतवाडा क्र. ०१ सदर बाजार, परतवाडा, खामगांव अर्बन बॅँकसमोर, ता. अचलपुर, जि. अमरावती
5 शासकीय वसतिगृह मुलांचे परतवाडा क्र. ०२ रश्मी नगर कांडली, परतवाडा, ता. अचलपुर, जि. अमरावती
6 शासकीय वसतिगृह मुलांचे अमरावती क्र. ०२ दुसरा माळा, अग्रवाल टॉवर, जाफर जीन प्लॉट, जुना कॉटन मार्केट, अमरावती, ता. जि. अमरावती
7 शासकीय वसतिगृह मुलांचे अमरावती १००० मुले राजा कॉम्प्लेक्स, चेतन कॉलनी, बॅँक ऑफ महाराष्ट्र समोर, जुना बायपास रोड, दस्तुर नगर, अमरावती, ता. जि.
8 शासकीय वसतिगृह मुलांचे मोर्शी श्री. कृष्णा पेठ, जुने बस स्थान जवळ, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती
9 शासकीय वसतिगृह मुलांचे वरुड जागृत शाळे समोर, लक्ष्मी नगर, वार्ड १०, ता. वरुड, जि. अमरावती
10 शासकीय वसतिगृह मुलींचे धारणी सा. बां. विभागाच्या रेस्ट हाऊस समोर, धारणी, ता. धारणी, जि. अमरावती
11 शासकीय वसतिगृह मुलींचे चिखलदरा घटांग रोड, चिखलदरा, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती
12 शासकीय वसतिगृह मुलींचे परतवाडा क्र. ०१ विठ्ठलवाडी, कांडली साईबाबा मंदिर जवळ, परतवाडा, ता. अचलपुर, जि. अमरावती
13 शासकीय वसतिगृह मुलींचे परतवाडा क्र. ०२ रविनगर, तिसरी गल्ली, परतवाडा, ता. अचलपुर, जि. अमरावती
14 शासकीय वसतिगृह मुलींचे अमरावती क्र. ०१ राठी नगर, राधा कॉम्प्लेक्स, पवन मेडिकल जवळ, अमरावती, ता. जि. अमरावती
15 शासकीय वसतिगृह मुलींचे अमरावती क्र. ०२ विजय कॉलनी, डॉ. बेलोकार यांची बिल्डींग, रुख्मिनी नगर, अमरावती, ता. जि. अमरावती
16 शासकीय वसतिगृह मुलींचे अमरावती क्र. ०३, ५०० मुली लुल्ला बिल्डींग, कला कांचन, गाडगे बाबा मंदिर जवळ, गाडगे नगर, अमरावती, ता. जि. अमरावती
17 शासकीय वसतिगृह मुलींचे मोर्शी मोर्शी मंगलदीप रेस्टॉरंटइमारत, बस स्टॅँड समोर, मोर्शी, ता. जि. अमरावती
18 शासकीय वसतिगृह मुलींचे वरुड सोमकूंवर पॅलेस आनंद कॉलनी, मुक्ताई रोड, वरुड, ता. वरुड, जि. अमरावती
प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत वसतिगृहे : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प इतर
अ.क्र. शासकीय वसतिगृहे पत्ता
रिक्त आहे