Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem
स्थापना

शासनाचे आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक आविम-२३९६/४५/प्र.क्र.३९/का.३ दिनांक ०९ डिसेंबर १९९८ अन्वये महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. महामंडळाची कंपनी कायदा १९५६ खाली दिनांक १५ जानेवारी १९९९ रोजी नोंदणीकरण करून स्थापना करण्यात आली.

ध्येय व उदिष्ट

राज्यातील अनुसूचीत जमातीचे घटकांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना मुदत कर्ज, मार्जिन मणी कर्ज तसेच व्यवसायभिमुख प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगारची साधने निर्माण करणे. असे महामंडळाचे प्रमुख उदिष्ट व धोरण आहे. त्या अनुषंगाने शबरी महामंडळ सन २००१-२००२ पासून सदरचे ध्येय व धोरण राबवित आहे. दरिद्ररेषा उत्पन्न मर्यादेच्या दुपटीइतके वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचीत जमतीच्या घटकांस वरील प्रमाणे विविध योजनांखाली लाभ देण्यात येतो. ग्रामीण भागासाठी सध्या अशा उत्पन्नाची मर्यादा रुपये ३९,५००/- इतकी आहे तर शहरी भागासाठी उत्पन्नाची मर्यादा रुपये ५४,५००/- इतकी आहे.आली.