Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

संपर्क :

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, अकोला

महसूल भवन , नवीन राधाकृष्ण प्लॉटस, आग्रसेन भवनच्या शेजारी, ता.अकोला, जि. अकोला

दूरध्वनि : ०७२४-२४२५०६८

फॅक्स : ०७२४-२४२९४३७

ईमेल आयडी : poitdp.akola-mh@gov.in