Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

संपर्क :

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळ्मनुरी

कळ्मनुरी बस स्टँड समोर, ता. कळ्मनुरी, जि. हिंगोली

दूरध्वनि : ०२४५५-२२०३३३

फॅक्स : ०२४५५-२२०१२३

ईमेल आयडी : poitdp.knuri-mh@gov.in