Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

संपर्क :

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट

गोकुंदा गल्ली,किनवट, जि.नांदेड

दूरध्वनि : ०२४६९-२२२०१५

फॅक्स : ०२४६९-२२२०१५

ईमेल आयडी : poitdp.kinwat-mh@gov.in