Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

संपर्क :

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, पुसद

तलावु ले आऊट, हिंदी हायस्कूलचे मागे, ता. पुसद जि. यवतमाळ

दूरध्वनि : ०७२३३-२४९५४७

फॅक्स : ०७३३-२४४३४०

ईमेल आयडी : poitdp.pusad-mh@gov.in