Assistant

अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती

emblem

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

२०१५-१६

२०१६-१७

मंजूर निधी

खर्च

%

यश

मंजूर निधी

खर्च

%

यश

धारणी

९५.०६

९५.०६

१००.००

८०

६५.४१

६५.४१

१००.००

३९८

अकोला

४३.०६

४३.०६

१००.००

३०

१०२.९९

१०२.९९

१००.००

१९२

पांढरकवडा

४३.००

४२.९२

९९.८१

७०

१००.२३

१००.२३

१००.००

५२१

पुसद

३८.०५

३३.०५

८६.८६

८१

५८.२०

५८.२०

१००.००

७५

किनवट

४८.०६

४८.०६

१००.००

५७.८८

५७.८८

१००.००

३०१

कळमनुरी

३३.०५

३३.०५

१००.००

२३.३६

२३.३६

१००.००

७५

औरंगाबाद

३८.०६

३८.०६

१००.००

५७.३०

५७.३०

१००.००

७६

एकुण

३३८.३४

३३३.२६

९८.५०

२६१

४६५.३७

४६५.३७

१००.००

१६३८

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

२०१५-१६

२०१६-१७

२०१७-१८

मंजूर निधी

(लक्ष)

खर्च

(लक्ष)

%

यश

Achieve ment

मंजूर निधी

(लक्ष)

खर्च

(लक्ष)

%

यश

Achieve ment

मंजूर निधी

(लक्ष)

धारणी

१४०.००

९७.०७

६९.३३

४०६९

१९९.३९

१७.९६

९.०१

५७

१५३.८०

अकोला

१११.७२

८९.४९

८०.१०

३४६४

४३६.९२

१९३.९२

४४.३८

२२४८

११६.३०

पांढरकवडा

१५४.००

९६.९७

६२.९७

१९९७

२७३.००

२७३.००

१००.००

६६४०

१२५.३०

पुसद

११७.००

११७.०१

१००.०१

१३२१

९६.२६

३५.९५

३७.३५

३४००

७०.३६

किनवट

८५.९९

८५.९९

१००.००

८११

२६१.४३

२४२.१३

९२.६२

१४७७

१०७.२०

कळमनुरी

५७.७०

५७.७०

१००.००

८११

८८.००

८८.००

१००.००

१०६३

५८.००

औरंगाबाद

८७.५०

७९.४२

९०.७७

९११

९५.४८

८.७०

९.११

७७

१०५.००

 

एकुण

७५३.९१

६२३.६५

८२.७२

१३३८४

१४५०.४८

859.66

59.27

14962

735.96

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

२०१६-१७

२०१७-१८

मंजूर रक्कम

खर्च

%

काम चालू

मंजूर रक्कम

धारणी

७००.००

६९८.१४

९९.७३

११३

५४५.००

अकोला

२२१.८९

२०४.६२

९२.२२

२७

१५७.४८

पांढरकवडा

५४४.१७

५४४.००

९९.९७

६१

५६०.२३

पुसद

१९०.००

१४५.७६

७६.७२

२१

१३०.००

किनवट

२०५.००

२०५.००

१००.००

४३

२०५.००

कळमनुरी

३७०.००

३७०.००

१००.००

४८

३२०.००

औरंगाबाद

२९४.४५

२९४.४५

१००.००

७९

११३.००

एकुण(लक्षं)

२५२५.५१

२४६१.९७

९७.४८

३९२

२०३०.९१

अ.क्र.

प्रकल्प

कार्यालय

जिल्हा

एकूण ICDC

एकूण अंगणवाड्या

सन २०१६ – १७

सन २०१७-१८

मंजूर निधी

झालेला खर्च

मंजूर निधी

धारणी

अमरावती

४६७

२७६.८७

२७६.८७

५७६७.३०

 

पांढरकवडा

यवतमाळ

१२

२०८९

११६.९४

१४९.९४

७०५७.८८

किनवट

नांदेड

६२७

५७.००

१२८.५०

३२०८.९१

एकूण

१६

३१८३

४५०.८१

५५५.३१

१६०३४.०९

अ.क्र.

प्रकल्प कार्यालय

जिल्हा

एकुण ग्राम पंचायत

एकुण गांव

एकुण लोकसंख्या (ग्राम पंचायत)

आदिवासी लोकसंख्या

आदिवासी लोकसंख्या %

मंजूर रक्कम

(लाखात)

1

धारणी

अमरावती

११४

३०१

२७७४७५

२२६१६०

८१.४९

१०९७.२९

2

पांढरकवडा

यवतमाळ

१६५

३४०

२१७६८१

१०७२५९

४९.२७

५२०.५३

3

किनवट

नांदेड

१२६

१७८

२१३६९९

६६२२९

३०.९९

३२१.४१

एकुण

४०५

८१९

७०८८५५

३९९५९४

६५.३७

१९३९.२३